Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej

ZARZĄDZENIE NR 24/2019

WÓJTA GMINY ŁUBNIANY

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 ) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej, ul. Wolności 15, 46-024 Jełowa.
§ 2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, na stronie
internetowej Gminy Łubniany www.lubniany.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak


Załącznik do zarządzenia Nr 24/2019
Wójta Gminy Łubniany
z dnia 21 lutego 2019 r.

WÓJT GMINY ŁUBNIANY
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W JEŁOWEJ
46-024 Jełowa, ul. Wolności 15

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz. 1597)

1. Wymagane dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:

  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem odpowiednio: „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej” w terminie do dnia 11 marca 2019r. do godz. 14:00, w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach, lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany. W przypadku nadesłania pocztą o dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Łubnianach.

5. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

6. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łubniany.

7. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

PDF    Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Łubniany z dnia 21-02-2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej (202,70KB)