Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach

 

Łubniany, dnia 2011.05.05
ZP.271.4.2011
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Remont pokrycia dachowego w Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach”
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 598.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 29.03.2011r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 14.04.2011r.
6.      Liczba złożonych ofert: 12
7.      Liczba ofert odrzuconych: 1
8.      Wybór oferty:
Usługi Ogólnobudowlane
Przeździk Czesława
46-112 Biestrzykowice ul. Główna 14c/3
 
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 130.162,53 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i 53/100)
VAT – 29.937,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych i 38/100)
Brutto: 160.099,91 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 91/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
 
10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Z.P.H.U. „LEO” Dagmar Malkusz z/s. 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 89, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 395,80 pkt;
 
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Firma Budowlano-Remontowa DACHSYSTEM inż. Joachim Skolik z/s. 47-120 Zawadzkie ul. K. Miarki 22, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 469,85 pkt;
 
- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman z/s. 64-115 Święciechowa ul. Leszczyńska 54, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 360,35 pkt;
 
- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – WA.SZ.DACH Sp. z o.o. Hurtownia Pokryć Dachowych z/s. 60-003 Poznań ul. Sycowska 49, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 463,80 pkt;
 
- oferta Nr 6 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Ogólnobudowlane Wąs Józef z/s. 49-200 Grodków ul. Wrocławska 51, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 400,80 pkt;
 
- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Firma Remontowo-Budowlana „STACH” Stanisław Grela z/s. 40-592 Katowice ul. Mikołowska 129/52, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 420,85 pkt;
 
- oferta Nr 8 - złożona przez Wykonawcę – Firma CIACH-PRIM – Mirosław Ciach z/s. 45-304 Opole ul. Piotrkowska 5/3, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 407,75 pkt;
 
- oferta Nr 9 - złożona przez Wykonawcę – RAM Sp. z o.o. z/s. 45-053 Opole ul. Żeromskiego 5/10, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 474,55 pkt;
 
- oferta Nr 10 - złożona przez Wykonawcę – Profi-Dach Pokrycia Dachowe R. Stiller, W. Smyrek Sp. Jawna z/s. 46-024 Łubniany, Jełowa ul. Wolności 7, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 423,35 pkt;
 
- oferta Nr 11 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Ogólnobudowlane Przeździk Czesława z/s. 46-112 Biestrzykowice ul. Główna 14c/3, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt;
 
- oferta Nr 12 - złożona przez Wykonawcę – Firma Ogólnobudowlana Wróbel Paweł z/s. 46-100 Namysłów ul. Miłosza 8c/2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 375,15 pkt;
 
 11. Informacja o odrzuceniu ofert:
                 Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne niżej wymienionej oferty:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – EKO-POL Usługi Remontowo-Budowlane Eugeniusz Wilk z/s. 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 50/12 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
                  Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- EKO-POL Usługi Remontowo-Budowlane Eugeniusz Wilk z/s. 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 50/12 – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: złożone zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków zostało wystawione dnia 10.01.2011r., a więc jest nieaktualne. Ponadto Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, wymagał wykazania w ofercie wykonania w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwóch zamówień o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. remont lub wykonanie pokrycia dachowego – krytego dachówką). Łączna wartość tych zadań powinna być większa od 300.000,00 zł/brutto. W złożonej ofercie nie potwierdzono spełniania niniejszego warunku. Wykazano wykonanie tylko jednego zamówienia o wartości brutto 250.000,00 zł, zaś robota ta, także nie potwierdzała spełniania warunku dot. charakteru robót tj. remontu lub wykonania pokrycia dachowego – krytego dachówką. Zamawiający w dniu 19.04.2011r. pismem ZP.271.4.B.2011, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.
13. Zawarcie umowy:
            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 
                                                                                                                                        Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                                         Krystian Baldy
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2011-05-05