Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Rekultywację przyrodniczą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa gm. Łubniany

 

Łubniany, dnia 2011.04.14
ZP.271.1.2011
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Rekultywacja przyrodnicza składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa gm. Łubniany”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek, Tomasz Leja tel. 77 4270 591.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 27.01.2011r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 28.02.2011r.
6.      Liczba złożonych ofert: 10
7.      Liczba ofert odrzuconych: 7
8.      Wybór oferty:
                                                            Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C.
                                                                W. Woziński, M. Szeląg                                             
                                                                Naratów 68
                                                        56-215 Niechlów
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 239.726,90 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i 90/100)
VAT – 55.137,19 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i 19/100)
Brutto: 294.864,09 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i 09/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Oczyszczania Wód i Ziemi POWIZ Sp. z o.o. z/s. 53-609 Wrocław ul. Fabryczna 10-13, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 282,85 pkt;
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Usługowo-Handlowy TOMBET Tomasz Gwóźdź z/s. 25-363 Kielce ul. Wesoła 51/403, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 268,70 pkt;
- oferta Nr 10 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Budowlano Ziemne Melioracyjne i Transportowe S.C. W. Woziński, M. Szeląg z/s. 56-215 Niechlów, Naratów 68, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt;
 11. Informacja o odrzuceniu ofert:
                  Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne niżej wymienionych ofert:
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „EKOBUD” Ganczarski, Wianecki, Marzec Spółka Jawna z/s. 41-947 Piekary Śląskie ul. Konarskiego 1 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- oferta nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. z/s. 58-100 Świdnica ul. Spacerowa 3 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- oferta nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDO – Marek Żywica z/s. 45-461 Opole ul. Broniewskiego 25 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie: W pkt. 13.1 wiersz 14 tabeli oraz pkt. 15.6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązano Wykonawcę do przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Do złożonej oferty (nr 4) nie został dołączony niniejszy dokument. Harmonogram rzeczowo-finansowy nie stanowi oświadczenia lub dokumentu w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp, który może podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Dokument ten nie stanowi bowiem oświadczenia lub dokumentu składanego na potwierdzenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ani też dokumentu, który potwierdza spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Przepis art. 26 Pzp. reguluje szczególny tryb postępowania dotyczący wyłącznie oświadczeń i dokumentów, które zostały określone przez ustawodawcę w sposób jednoznaczny w treści tego przepisu. Brak jest zatem podstaw do rozszerzającej interpretacji przepisów art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. (wyrok KIO z dnia 20.08.2009r. KIO/UZP 1026/09). Harmonogram stanowi istotny, merytoryczny element oferty, gdyż zawiera informacje co do tego, jakie czynności/etapy będą wykonywane we wskazanym czasie oraz jaka jest ich wartość, a nadto służyć ma kontroli prawidłowości realizacji zadania przez wykonawcę oraz ewentualnie rozliczeń finansowych. Brak jest możliwości uzupełnienia oferty o harmonogram w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. gdyż dokument ten nie stanowi potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wyrok KIO z dn. 6 sierpnia 2009r. KIO/UZP 962/09, wyrok KIO z dn. 9.11.2010r. KIO2337/10). W związku z powyższym konieczne było odrzucenie oferty, gdyż jej treść nie odpowiada postanowieniu zawartemu w pkt. 13.1 wiersz 14 tabeli oraz pkt. 15.6 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- oferta nr 6 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” z/s. 45-434 Opole ul. Akacjowa 69 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- oferta nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Transport Ciężarowy Damian Moch z/s. 46-045 Turawa, Rzędów ul. Wiejska 18 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie: W pkt. 13 oraz 13.1 (wiersz 12 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązano Wykonawcę do przedłożenia wykazu robót zleconych podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić na załączniku nr 7 do s.i.w.z. W razie nie korzystania z usług podwykonawców należało załączyć wymagany dokument z adnotacją np. „nie dotyczy”. Do złożonej oferty (nr 7) nie został dołączony niniejszy wykaz. Wykaz robót zleconych podwykonawcom nie stanowi oświadczenia lub dokumentu w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp, który może podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Wykaz ten nie stanowi bowiem oświadczenia lub dokumentu składanego na potwierdzenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ani też dokumentu, który potwierdza spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Przepis art. 26 Pzp. reguluje szczególny tryb postępowania dotyczący wyłącznie oświadczeń i dokumentów, które zostały określone przez ustawodawcę w sposób jednoznaczny w treści tego przepisu. Brak jest zatem podstaw do rozszerzającej interpretacji przepisów art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. (wyrok KIO z dnia 20.08.2009r. KIO/UZP 1026/09). Wykaz stanowi istotny, merytoryczny element oferty, gdyż zawiera informacje co do tego, czy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy realizacji zadania, ponadto zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak jest możliwości uzupełnienia oferty o wykaz robót zleconych podwykonawcom w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. gdyż dokument ten nie stanowi potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym konieczne było odrzucenie oferty, gdyż jej treść nie odpowiada postanowieniu zawartemu w pkt. 13 oraz 13.1 (wiersz 12 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- oferta nr 9 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe Budownictwo-Handel Henryk Spiżak z/s. 48-320 Skoroszyce, Sidzina ul. Polna 22 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uzasadnienie: W pkt. 13 oraz 13.1 (wiersz 12 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązano Wykonawcę do przedłożenia wykazu robót zleconych podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić na załączniku nr 7 do s.i.w.z. W razie nie korzystania z usług podwykonawców należało załączyć wymagany dokument z adnotacją np. „nie dotyczy”. Do złożonej oferty (nr 7) nie został dołączony niniejszy wykaz. Wykaz robót zleconych podwykonawcom nie stanowi oświadczenia lub dokumentu w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp, który może podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Wykaz ten nie stanowi bowiem oświadczenia lub dokumentu składanego na potwierdzenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ani też dokumentu, który potwierdza spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Przepis art. 26 Pzp. reguluje szczególny tryb postępowania dotyczący wyłącznie oświadczeń i dokumentów, które zostały określone przez ustawodawcę w sposób jednoznaczny w treści tego przepisu. Brak jest zatem podstaw do rozszerzającej interpretacji przepisów art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. (wyrok KIO z dnia 20.08.2009r. KIO/UZP 1026/09). Wykaz stanowi istotny, merytoryczny element oferty, gdyż zawiera informacje co do tego, czy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy realizacji zadania, ponadto zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak jest możliwości uzupełnienia oferty o wykaz robót zleconych podwykonawcom w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. gdyż dokument ten nie stanowi potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym konieczne było odrzucenie oferty, gdyż jej treść nie odpowiada postanowieniu zawartemu w pkt. 13 oraz 13.1 (wiersz 12 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
                 Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „EKOBUD” Ganczarski, Wianecki, Marzec Spółka Jawna z/s. 41-947 Piekary Śląskie ul. Konarskiego 1 (oferta Nr 3) – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2, gdyż: Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Uzasadnienie: Zamawiający pismem ZP.271.1.E.2011 z dn. 23.03.2011r. działając w oparciu o art. 85 ust. 2 Pzp. wezwał Wykonawców do przedłużenia okresu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na przedłużeniu okresu związania ofertą.
- Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO Sp. z o.o. z/s. 58-100 Świdnica ul. Spacerowa 3 (oferta Nr 4) - wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2, gdyż: Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą. Uzasadnienie: Zamawiający pismem ZP.271.1.E.2011 z dn. 23.03.2011r. działając w oparciu o art. 85 ust. 2 Pzp. wezwał Wykonawców do przedłużenia okresu związania ofertą. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyraził zgody na przedłużeniu okresu związania ofertą.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GREMBUD” z/s. 45-434 Opole ul. Akacjowa 69 (oferta nr 6) –– wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: jeżeli podmiot, na którym przedsiębiorca polega spełniając warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia bierze udział przy realizacji części zamówienia jako podwykonawca (wymieniono go w załączniku nr 7 wykaz robót zleconych podwykonawcom – str. 19 oferty), wymagano przedstawienia w odniesieniu do tego podmiotu odpowiednich oświadczeń i dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ofercie stwierdzono brak oświadczeń i dokumentów podmiotu wykazanego w załączniku nr 7. Zamawiający w dniu 06.04.2011r. pismem ZP.271.1.F.2011, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.
- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EKO-ŚLĄSK II” Zofia Lamberska z/s. 41-250 Czeladź ul. Ogrodowa 6/14 (oferta nr 8) –– wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wymagano złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 10% ceny ofertowej brutto. W złożonej ofercie stwierdzono brak wymaganej informacji. Zamawiający w dniu 06.04.2011r. pismem ZP.271.1.G.2011, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił ofertę, lecz złożona informacja z banku nie spełnia wymogów art. 26 ust. 3 Pzp. który jednoznacznie wskazuje, że oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Złożona informacja z banku potwierdzała spełnianie przez wykonawcę warunków z datą 04.03.2011r. a więc po terminie składania ofert, który upłynął dnia 28.02.2011r.
13. Zawarcie umowy:
            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 
                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                       KRYSTIAN BALDY
                                                                                                   
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2011-04-14