Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2019

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łubniany ogłasza konsultacje społeczne projektu

„Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2019”

Przedmiot konsultacji: Projekt „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2019”, stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców gminy Łubniany posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Łubniany dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łubniany w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2019”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 14 lutego 2019 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 22 lutego 2019 r. do godziny 14:00.

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji społecznych” w terminie od dnia 14 lutego 2019 r. do dnia 22 lutego 2019 r. do godziny 14:00.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@lubniany.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy gminy Łubniany posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Łubniany.

Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji: Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska – Urząd Gminy Łubniany tel. 774 270 576, 774 270 592.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2019” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Łubniany: www.bip.lubniany.pl, www.lubniany.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II piętro, pok. 24).


                                                                                                                                     WÓJT

                                                                                                                                Paweł Wąsiak