Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr IV/22/19

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 64 Uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie statutu Gminy Łubniany, Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany za rok 2019, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

PDF    Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2019 rokUchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-01-2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowej Rady Gminy Łubniany na 2019 rok