Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IV/17/19

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994), art. 60 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.603 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Paragraf 1 Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. otrzymuje brzmienie:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej z budżetu Gminy Łubniany dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Łubniany: 1) żłobki – w wysokości 400,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku, w tym również na dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany 2) kluby dziecięce – w wysokości 250,00 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym, w tym również na dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łubniany”. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od 1 marca 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

 

PDF    UCHWAŁA Nr IV/17/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-01-2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce (164,72KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=460