Przejdź do treści strony WCAG

Uchwały Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023

 • Uchwała Nr XX/147/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.

 • Uchwała Nr XX/146/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej”).

 • Uchwała Nr XX/145/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

 • Uchwała Nr XX/144/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Łubniany na lata 2021-2030

 • Uchwała Nr XX/143/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łubniany na rok 2020/2021

 • Uchwała Nr XX/142/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Uchwała Nr XX/141/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 - 2025

 • Uchwała Nr XX/140/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

 • Uchwała Nr XX/139/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.

 • Uchwała Nr XX/138/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2019 r.

 • Uchwała Nr XX/137/20

  Z dnia 29 czerwca 2020 r.

  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany - Pawłowi Wąsiakowi wotum zaufania.

 • Uchwała Nr XIX/136/20

  Z dnia 4 maja 2020 r.

  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady ...stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym