Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12.12.2018 r.

                                                                       Łubniany, dnia 4 grudnia 2018 r.       

BORG/14 - 18

                                                                               Pan(i)                                               

                                                                                         ……………………………

                                                                                          .…………………………..

Zawiadamia się, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w porozumieniu z  Przewodniczącym Rady Gminy zwołuje członków tej komisji w dniu 12 grudnia 2018 r.  o godz. 12.00 na pierwsze posiedzenie (wspólne z Komisją Organizacyjno – Finansową oraz Komisją Rolno - Gospodarczą), które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Łubnianach, ul. Opolska 104 z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Komisji.
  2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
  3. Uchwalenie uchwały budżetowej na 2019 r.
  4. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2019 rok.
  5. Określenie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łubniany
    na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska realizowanych na terenie Gminy Łubniany polegających na wymianie źródeł ogrzewania wpływających na redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Łubniany.
  6. Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy
    w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25   ust. 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

 

 

                                                                                                            Przewodniczący Komisji     

                                                                                                                     Rewizyjnej