Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/300/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora, zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 lutego 2015 r., Uchwałą Nr XII/83/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 23 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/165/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r., w Regulaminie wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora przyjmuje się następujące zmiany: 1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rodzicach - należy przez to rozumieć odpowiednio: małżonków lub partnerów prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodzinę zastępczą, rodzinne domy dziecka, przedstawicieli ustawowych, mieszkających na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych, jeżli dziecko posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.";
2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Seniorze - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 60 rok życia i mieszka w województwie opolskim.";
3) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Partnerach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora - należy przez to rozumieć jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego i ich jednostki organizacyjne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które zadeklarowały wprowadzenie zniżek dla Posiadaczy Karty.”;
4) § 3 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a.Wnioskodawca wnosi o wydanie dowolnej liczby egzemplarzy Kart z zastrzeżeniem, że liczba Kart wydanych rodzinie nie może być wyższa niż liczba osób w rodzinie, które ukończyły 10 rok życia.”;
5) § 3 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi), mieszkający na terenie województwa opolskiego - z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżli dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,”;
6) § 3 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) dzieci Rodziców, o których mowa w ust. 3 lit. a), które nie ukończyły 25 roku życia, jeżeli kontynuują naukę,”;
7) § 3 ust. 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) dzieci niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych, jeżli dziecko posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (we wniosku należy oznaczyć obok dziecka niepełnosprawnego literę „N"),";
8) § 3 ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie: „d) osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia i mieszkająw województwie opolskim,”;
9) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Karta wydawana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, jako jednostki pomocniczej Województwa Opolskiego.";
10) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. c) Karta odbierana jest osobiście przez Wnioskodawcę. Przed odbiorem Karty wymagane jest złożenie własnoręcznego podpisu, potwierdzające odbiór Karty, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wniosek składany jest w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.";
11) § 4 ust. 3a otrzymuje brzmienie: „3a. W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. a) c) i d) Karta odbierana jest osobiście przez Wnioskodawcę lub inną pełnoletnią osobę uprawnioną do użytkowania Karty z danego gospodarstwa domowego.";
12) § 4 ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „c) ze strony internetowej rodziny.opolskie.pl"; 13) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do skorzystania ze zniżek oferowanych Seniorom przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora niezbędne jest okazanie Karty lub dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego ukończenie 60 roku życia.";
14) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wydana Karta jest własnością Województwa Opolskiego.";
15) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Województwo Opolskie oraz Partnerzy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora nie ponoszą odpowiedzialności za udostępnienie Karty przez Posiadacza Karty osobom nieuprawnionym.”;
16) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Wtórnik Karty wydawany jest na podstawie Wniosku o wydanie Karty.";
17) § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. W przypadku wydania nowej Karty lub jej duplikatu, dotychczas posiadana Karta podlega zniszczeniu.”;
18) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Imienna lista Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora znajduje się na stronie w zakładce dot. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora."; 19) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Informacja dotycząca aktualnych zniżek oferowanych przez Partnerów Opolskiej Karty Rodziny i Seniora znajduje się na stronie internetowej w zakładce dot. Opolskiej Karty Rodziny i Seniora."; 20) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Termin ważności Karty określa hologram na Karcie, nadany przez Województwo Opolskie lub innego Partnera Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, upoważnionego pisemnie przez Zarząd Województwa Opolskiego.";
21) § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Hologramy na kolejne lata można otrzymać w urzędach gmin lub jednostkach wskazanych przez gminę oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.”;
22) w rozdziale VI Postanowienia końcowe pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zarząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.”;
23) w rozdziale VI Postanowienia końcowe pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zarząd Województwa Opolskiego informuje na stronie internetowej o proponowanych zmianach w niniejszym regulaminie, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed proponowaną datą wejścia w życie."; 24) Regulamin wraz z załącznikami zostają oznakowane logotypem Opolskie dla Rodziny, który zastąpił znak Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim;
25) dotychczasowe załączniki do Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, tj. Załącznik nr 1 - Wzór Karty, Załącznik nr 2 - Wzór wniosku o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, Załącznik nr 2a - Potwierdzenie odbioru Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, Załącznik nr 3a - Deklaracja uczestnictwa Firmy w inicjatywie „Opolska Karta Rodziny i Seniora", Załącznik nr 3b - Deklaracja uczestnictwa Instytucji Kultury w inicjatywie „Opolska Karta Rodziny i Seniora”, Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. przedłużenia ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, Załacznik nr 5 - Oświadczenie dot. sprawowania opieki nad osobą zależną, zastępuje się nowymi załącznikami, które otrzymują brzmienie jak załączniki do zmienionej treści Regulaminu.

§ 2. Jednolity tekst „Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora" stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i zastępuje on tekst jednolity Regulaminu wprowadzony w § 2 Uchwały Nr XXIV/165/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLIII/300/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-10-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/263/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora zmienionej Uchwałą Nr V/37/15 Rady Gminy... (3,32MB)

PDFZalacznik1 XLIII/300/18.pdf (521,27KB)

PDFZalacznik2 XLIII/300/18.pdf (238,88KB)

PDFZalacznik3 XLIII/300/18.pdf (509,05KB)

PDFZalacznik4 XLIII/300/18.pdf (395,97KB)

PDFZalacznik5 XLIII/300/18.pdf (343,69KB)

PDFZalacznik6 XLIII/300/18.pdf (301,79KB)

PDFZalacznik7 XLIII/300/18.pdf (399,19KB)

PDFZalacznik8 XLIII/300/18.pdf (407,09KB)