Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/301/18

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mówi się o: 1) ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.);
2) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego - należy przez to rozumieć podmioty i organizacje pozarządowe określone w art. 3 Ustawy.

§ 3. 1. Głównym celem współpracy Gminy Łubniany z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest aktywizacja społeczności lokalnej przez wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych. 2. Ponadto przez współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizowane są następujące cele:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
2) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
3) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy Łubniany;
4) aktywizację i integrację społeczności lokalnej, w tym młodzieży;
5) obniżenie kosztów realizacji zadań publicznych (w tym w wyniku wykorzystania pracy wolontariuszy);
6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które będą prowadzone przez samorząd;
7) rozwój i promocję obszarów wiejskich.

§ 4. Współpraca władz Gminy Łubniany z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego obejmuje: 1) wspólne określanie potrzeb społecznych, sposób ich zaspokajania;
2) wzajemne konsultowanie podejmowanych działań w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;
3) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych;
4) wzajemne informowanie o planach kierunków działań.

§ 5. Współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, oprócz form określonych w art. 5 Ustawy, będzie prowadzona także w następujących formach: 1) współdziałania w pozyskiwaniu środków z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
2) włączania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do działań programowych samorządu;
3) użyczania, wynajmowania lub udostępniania pomieszczeń, będących własnością gminy na działalność organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne;
4) informowania o działalności podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na stronie internetowej Gminy;
5) pomocy w nawiązywaniu współpracy międzynarodowej.

§ 6. Współpraca Gminy Łubniany z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach: 1) pomocniczości - oznacza, że Gmina zleca realizację zadań własnych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, a podmioty te zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron - oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą, a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności;
3) partnerstwa - oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
4) efektywności - oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji - oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
6) jawności - oznacza, że wszystkie możliwości współpracy gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowania procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

§ 7. 1. Realizacja zadań publicznych przez Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i wsparcie zadań przez nie realizowanych może nastąpić w formach przewidzianych w Ustawie lub odrębnych przepisach w formie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania. 2. Dotacje nie mogą być udzielone na:
1) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
2) pokrycie deficytu bądź refundację kosztów przedsięwzięć zrealizowanych przed udzieleniem dotacji;
3) dofinansowanie inwestycji nie związanych z realizacją zadań publicznych gminy;
4) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
5) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznych lub prawnym;
6) działalność polityczną i religijną.

3. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań oraz wnioskowane kwoty dotacji zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie Gminy oraz zostanie podana do publicznej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy, który w tym celu może zasięgnąć opinii Komisji Oceniającej.
5. W skład Komisji Oceniającej mogą wchodzić przedstawiciele Rady Gminy. Regulamin Komisji określa każdorazowo zarządzeniem Wójt Gminy.
6. Członkami Komisji Oceniającej nie mogą być osoby związane z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uczestniczącymi w otwartym konkursie.
7. Wykaz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zleconych zadań, na które przyznano dotacje oraz kwot przyznanych na realizację tych zadań zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
8. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w imieniu Wójta Gminy, sprawują odpowiedni, wyznaczeni zarządzeniem Wójta, pracownicy Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjne gminy poprzez:
1) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań;
2) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i programie współpracy Gminy Łubniany z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
3) analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań;
4) egzekwowanie od podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

§ 8. Na realizację Programu współpracy Gminy z organizajami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 przeznacza się kwotę 420 000,00 zł. § 9. Priorytetowe zadania programu w 2019 r. obejmują: 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym zrzeszonym w Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach w rozgrywkach sportowych piłki nożnej;
2) zadanie z zakresu pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia.

§ 10. 1. Organy Gminy Łubniany będą pomagać podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet źródeł finansowania, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. 2. Pomoc Gminy w powyższym zakresie obejmować będzie w miarę posiadanych możliwości:
1) informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;
2) opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych;
3) promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych;
4) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowania wniosków o dotacje.

3. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, przygotowujące wnioski do Funduszy Europejskich, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego.

§ 11. 1. Wójt Gminy Łubniany może powoływać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjujące (wspólne zespoły) z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 2. Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:
1) diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych;
2) tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
3) opiniowanie aktów prawa lokalnego;
4) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
5) opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych.

§ 12. 1. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzenia tej działalności. 2. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ubiegające się o przydział lokalu, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:
1) sprawozdania z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych);
2) sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych);
3) wniosku z opisem programów, które będą realizowane w lokalu;
4) dokumentów określających formę i podstawy działalności wnioskodawcy.

3. We wniosku podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego winien określić ogólne wymagania w stosunku do lokalu. Dopuszczalne jest wskazanie proponowanej lokalizacji.
4. Wójt Gminy, w formie zarządzenia, podejmuje decyzję i zawiera umowy użytkowania, najmu lub dzierżawy nieruchomości organizacjom pożytku publicznego zgodnie z zapisamu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz obowiązującymi na terenie Gminy w tym zakresie zasadami.
5. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, które użytkują lokal lub budynek na preferencyjnch zasadach, zobowiązane są do składania w terminie do dnia 31 marca każdego roku rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystania w roku poprzednim.
6. W przypadku podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego uzyskujących wieloletnie dotacje na realizację zadań w danym lokalu lub budynku, wymóg określony w ust. 5 uważa się za spełniony w momencie złożenia przez organizację sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania (w poprzednim roku kalendarzowym).

§ 13. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą uzyskać od Gminy pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami o podobnym profilu działania, z partnerskiej gminy. § 14. Projekt uchwały „w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” był przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w sposób określony w Uchwale Nr XXXVI/194/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 22 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje odbywały się w terminie od 09.10.2018 r. do 16.10.2018 r. Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Łubniany mogły zgłaszać pisemnie opinie lub uwagi do ww. projektu na adres Urząd Gminy Łubniany ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany lub pocztą elektroniczną na adres bądź bezpośredno w Urzędzie Gminy Łubniany, I piętro lok. 18 – sekretariat Urzędu. W celu uzyskania opinii i uwag od organizacji i w/w podmiotów projekt Programu zamieszczono na stronie internetowej gminy , w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany – oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy. W terminie oznaczonym na konsultacje nie wpłynęła żadna opinia czy uwaga do przedłożonego projektu Programu. § 15. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu Współpracy Gminy Łubniany z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego podmioty te mogą zgłaszać Radzie Gminy za pośrednictwem Komisji Oświatowej, do której należą sprawy oświaty, wychowania, kultury fizycznej i ochrony zdrowia lub Komisji Samorządowej. § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 17. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łubniany i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLIII/301/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-10-2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (122,39KB)