Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIII/299/18

Na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.Przepisy ogólne§ 1. Uchwała określa zasady występowania grupy mieszkańców Gminy Łubniany z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, w tym: 1) szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
2) zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej;
3) zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
4) formalne wymogi, jakim musi odpowiadać projekt uchwały złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
5) zasady rozpatrywania przez Radę Gminy Łubniany projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łubniany;
2) deklaracji o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej - należy przez to rozumieć deklarację podpisaną przez grupę osób uprawnionych do występowania w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w celu wniesienia pod obrady Rady Gminy projektu uchwały;
3) Komitecie inicjatywy uchwałodawczej - należy przez to rozumieć część grupy osób uprawnionych do występowania z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, które podpisały deklarację o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej;
4) obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej - należy przez to rozumieć inicjatywę grupy uprawnionych mieszkańców Gminy, o której mowa w art. 41a ustawy o samorządzie gminnym, polegającą na zgłoszeniu projektu uchwały pod obrady Rady Gminy w celu rozpatrzenia i uchwalenia;
5) oświadczeniu o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą - należy przez to rozumieć oświadczenie uprawnionego mieszkańca Gminy o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą i wniesieniu pod obrady Rady Gminy projektu uchwały;
6) Pełnomocniku komitetu - należy przez to rozumieć osobę wskazaną w deklaracji o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej do reprezentowania komitetu podczas prac Rady Gminy;
7) projekcie uchwały - należy przez to rozumieć projekt uchwały stanowiący przedmiot obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
8) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany;
9) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łubniany;
10) Skarbniku Gminy - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Łubniany;
11) Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łubniany;
12) Urzędzie Gminy- należy przez to rozumieć Urząd Gminy Łubniany;
13) ustawie o samorządzie gminnym, u.s.g. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

DZIAŁ II.Przepisy szczegółóweRozdział 1.Szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
§ 3. 1. Mieszkaniec Gminy posiadający czynne prawa wyborcze do Rady Gminy Łubniany występuje z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą składając oświadczenie, które powinno zawierać: 1) imię (imiona) i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) numer ewidencyjny PESEL;
4) wskazanie Rady Gminy, do której oświadczenie jest składane;
5) określenie przedmiotu wnoszonego projektu uchwały Rady Gminy;
6) nazwę Komitetu inicjatywy obywatelskiej;
7) oświadczenie o posiadaniu czynnego prawa wyborczego do Rady Gminy Łubniany;
8) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności wykonywanych w związku z realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz rozpatrzeniem projektu uchwały przez Radę Gminy;
9) datę i czytelny podpis.

2. Ustala się wzór oświadczenia o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. 1. Pełnomocnik komitetu lub osoba upoważniona przez Komitet składa do Urzędu Gminy wniosek o rozpatrzenie przez Radę Gminy projektu uchwały wraz z oryginalnymi oświadczeniami o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 2. Liczba prawidłowo złożonych oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, dotyczących jednobrzmiącego projektu uchwały, dołączonych do złożonego wniosku, która obliguje Radę Gminy do rozpatrzenia projektu uchwały, nie może być mniejsza niż 200 oświadczeń.
3. Ustala się wzór wniosku w sprawie wniesienia projektu uchwały do rozpatrzenia przez Radę Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 5. 1. Oświadczenie o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może być w każdym czasie skutecznie wycofane przez osobę, która je złożyła. 2. Osoba, która złożyła oświadczenie, może w każdym czasie wycofać zgodę, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 8.
3. Wycofanie oświadczenia oraz zgody po ustaleniu okoliczności, o których mowa w § 17 ust. 1 nie ma wpływu na rozpatrzenie projektu uchwały przez Radę Gminy.

Rozdział 2.Zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej
§ 6. 1. Komitet inicjatywy uchwałodawczej tworzy grupa licząca co najmniej 5 mieszkańców Gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady Gminy, którzy podpisali pisemną deklarację o utworzeniu Komitetu. 2. Deklaracja o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej powinna zawierać:
1) pełną nazwę Komitetu, na którą składa się zwrot: „Komitet inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Gminy Łubniany”, uzupełniony o określenie przedmiotu projektu uchwały;
2) dokładny adres siedziby Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, w przypadku braku wskazania adresu Komitetu przyjmuje się, że adresem dla korespondencji kierowanej do Komitetu jest adres zamieszkania Pełnomocnika komitetu;
3) dane członków Komitetu:
a) imię (imiona) i nazwisko,

b) numer ewidencyjny PESEL,

c) adres zamieszkania;


4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności wykonywanych w zwiazku z realizacją obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz rozpatrzeniem projektu uchwały przez Radę Gminy Gminy;
5) wskazanie Pełnomocnika komitetu;
6) datę i czytelny podpis członków Komitetu;
7) załączoną, pełną treść projektu uchwały.

3. Ustala się wzór Deklaracji o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej projektu uchwały Rady Gminy w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 7. 1. Deklarację o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej albo jej uwierzytelnioną kopię Pełnomocnik komitetu składa w Urzędzie Gminy najpóźniej z chwilą złożenia wniosku, o którym mowa w § 4. 2. Uwierzytelniania kopii Deklaracji o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej dokonuje pracownik Urzędu Gminy.
§ 8. 1. W imieniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej występuje, w tym szczególnie reprezentuje Komitet podczas prac Rady Gminy Pełnomocnik komitetu wskazany w Deklaracji o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej. 2. Komitet inicjatywy uchwałodawczej może wskazać inne osoby do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Gminy, składania oświadczeń w imieniu Komitetu, w tym również do złożenia Deklaracji o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej w Urzędzie Gminy oraz do złożenia wniosku o rozpatrzenie projektu uchwały w drodze uchwały Komitetu podpisanej przez członków Komitetu w liczbie stanowiącej co najmniej połowę jego składu.
3. Ustala się wzór uchwały Komitetu inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w ust. 2 w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 9. Komitet inicjatywy uchwałodawczej wykonuje i koordynuje czynności związane z promocją projektu uchwały, w tym szczególnie w zakresie organizacji i zbierania oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
Rozdział 3.Zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
§ 10. Promocja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej służy przedstawianiu treści projektu uchwały i wyjaśnianiu mieszkańcom Gminy oraz radnym Rady Gminy istoty problemów, ktorych dotyczą regulacje projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w tym w szczególności w celu zebrania od mieszkańców wymaganej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. § 11. 1. Promocja obywatelskiej inicjatywy polega w szczególności na: 1) udostępnieniu treści projektu uchwały oraz innych materiałów związanych z przedmiotem uchwały w miejscu, w którym osoby uprawnione odbierają oświadczenia w sprawie inicjatywy uchwałodawczej od mieszkańców Gminy;
2) okazaniu projektu uchwały przez osobę upoważnioną do przyjmowania oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą do zapoznania się osobom rozważającym złożenie oświadczenia;
3) ogłoszeniu treści projektu uchwały na tablicach i na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy, w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. Projekt uchwały w ramach promocji może być ogłoszony:
1) na wniosek Pełnomocnika komitetu lub innej upoważnionej przez Komitet osoby w Biuletynie informacji Publicznej Gminy Łubniany na stronie , w utworzonej w tym celu zakładce - „Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze"; 2) na stronach internetowych wskazanych w informacji o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej;
3) w inny sposób, który Komitet inicjatywy uchwałodawczej uzna za właściwy, w tym szczególnie za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

3. Wójt Gminy może na wniosek Pełnomocnika komitetu wyrazić zgodę na udział w promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12. Koszty promocji inicjatywy uchwałodawczej obciążają budżet Gminy wyłącznie w zakresie kosztów poniesionych w związku z czynnościami wykonywanymi za zgodą Wójta Gminy.
Rozdział 4.Wymogi formalne projektu uchwały wnoszonego wramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
§ 13. 1. Przedmiotem projektu uchwały przygotowanego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinny być sprawy pozostające w zakresie zadań i kompetencji Rady Gminy. 2. Jeżeli przedmiotem projektu uchwały przygotowanego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej są sprawy, których podjęcie przepisy prawa uzależniają od wcześniejszego zasięgnięcia opinii bądź uzyskania zgody innych podmiotów, przeprowadzenie ważnego głosowania nad projektem uchwały przez Radę Gminy następuje po zasięgnięciu tej opinii lub uzyskaniu zgody właściwego podmiotu.
§ 14. 1. Projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej powinien odpowiadać wymogom określonym w Statucie Gminy oraz spełniać standardy uchwał podejmowanych przez Radę Gminy z zastrzeżeniem § 20. 2. Projekt uchwały, który stanowi akt prawa miejscowego, powinien spełniać wymogi określone w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej".
§ 15. 1. Projekt uchwały, której treść stanowi załącznik do Deklarcji o utworzeniu Komitetu inicjatywy uchwałodawczej nie może ulec zmianie do czasu rozpatrzenia go przez Radę Gminy. 2. W przypadku zmiany projektu uchwały przed poddaniem go pod obrady Rady Gminy uznaje się, że staje się on przedmiotem odrębnej inicjatywy uchwałodawczej, do której przepisy uchwały stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5.Rozpatrzenie projektu uchwały złożonej wramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
§ 16. 1. Po złożeniu przez Pełnomocnika komitetu lub osobę upoważnioną przez Komitet wniosku do Urzędu Gminy o rozpatrzenie projektu uchwały wraz z oryginalnymi oświadczeniami o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, Rada Gminy rozpatruje projekt uchwały na najbliższej sesji, po uprzednim zaopiniowaniu projektu uchwały pod względem formalno-prawnym przez radcę prawnego lub adwokata i skierowaniu do rozpatrzenia do merytorycznych komisji Rady Gminy ze wzgledu na przedmiot uchwały przy uwzględnieniu terminu określonego w art. 41a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. 2. Przewodniczący Rady Gminy kieruje projekt uchwały do Wójta Gminy w celu wskazania możliwości finansowania działań będących przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
3. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia Pełnomocnika komitetu o terminie rozpatrzenia projektu uchwały złożonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, chyba, że termin sesji, na której projekt uchwały powinien zostać rozpatrzony, jest znany w chwili złożenia wniosku i został podany do publicznej wiadomości.

§ 17. 1. Po wpłynięciu do Urzędu Gminy wniosku, o którym mowa w § 4, Wójt Gminy niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności w celu sprawdzenia spełnienia wymogu załączenia minimalnej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą i przekazuje stosowną informację w tym zakresie Przewodniczącemu Rady. 2. W przypadku stwierdzenia faktu niespełnienia wymogu załączenia minimalnej liczby oświadczeń o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, o której mowa w § 4 ust. 2 Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie odrzucenia wniosku i odmowy rozpatrzenia projektu uchwały wniesionego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie powodów odrzucenia wniosku i odmowy rozpatrzenia wniesionego projektu uchwały.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały, o ktorej mowa w ust. 2 z powodu nieuzyskania większości głosów, Rada Gminy rozpatruje projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§ 18. 1. Przewodniczący Rady, przed poddaniem projektu uchwały pod głosowanie na sesji Rady Gminy, podejmuje niezbędne czynności w celu zasięgnięcia opinii Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, jak również innych osób, których opinia może być istostna dla podjęcia właściwej decyzji przez radnych w głosowaniu nad projektem uchwały, w tym w szczególności opinii co do zgodności projektu uchwały z przepisami prawa. Brak opinii, tudzież opinia negatywna, nie stanowią przeszkody rozpatrzenia projektu uchwały przez Radę Gminy z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku opinii, z której wynikało, że przedłożony projekt uchwały jest niezgodny z prawem, zawiera rażące błędy formalne lub merytoryczne i podjęcie uchwały będzie niezasadne w sposób oczywisty, Rada Gminy może odstąpić od przegłosowania projektu uchwały, podejmując odrębną uchwałę w sprawie odrzucenia przedłożonego projektu uchwały i odmowy poddania go pod głosowanie. Uchwała powinna zawierać uzasadnienie powodów odrzucenia przedłożonego projektu uchwały i odmowy poddania pod głosowanie.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 2 z powodu nieuzyskania większości głosów, Rada Gminy poddaje pod głosowanie projekt uchwały wniesiony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

§ 19. 1. W przypadku podjęcia przez Radę Gminy uchwały w sprawie odrzucenia wniosku i odmowy rozpatrzenia projektu uchwały wniesionego w ramach inicjatywy uchwałodawczej, o której mowa w § 17 ust. 2 Przewodniczący Rady zwraca się do Pełnomocnika komitetu z zapytaniem, czy wnosi o dodatkowy termin na uzupełnienie wniosku. 2. W przypadku nieprzedstawienia w terminie 7 dni od dnia skierowania zapytania przez Pełnomocnika komitetu deklaracji o podjęciu działań zmierzających do uzupełnienia wniosku, projekt uchwały pozostaje bez rozpatrzenia.
§ 20. 1. Elementy projektu uchwały wniesionego w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej: 1) tytuł, w skład którego wchodzi:
a) nazwa aktu prawnego (uchwała),

b) numer, na który składa się numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia (dwie ostatnie cyfry roku),

c) nazwa organu, który uchwałę wydał,

d) data podjęcia (głosowania),

e) krótkie określenie przedmiotu uchwały;


2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji - mają charakter techniczno-organizacyjny i podlegają opracowaniu w ramach rozpatrzenia projektu uchwały na seji.

2. W ramach rozpatrzenia projektu uchwały na sesji dopuszcza się również korektę treści eliminujacą z projektu oczywiste błędy, w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej zgodnie z wniesionym projektem.

DZIAŁ III.Postanowienia końcowe§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 22. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie. 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubniany.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLIII/299/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-10-2018 w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (673,67KB)