Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/294/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/243/13 Rady Gminy Łubniany z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLII/294/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-09-2018 w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Łubniany najlepszym uczniom w Gminie Łubniany pt. „Najlepszy z najlepszych” (488,69KB)

1Zalacznik XLII/294/18.1 (258,23KB)

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2705