Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/293/18

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r., poz. 2222 z późniejszymi zmianami),

§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę:

L.p. Miejscowość drogi Nr działki Odcinek drogi Długość odcinka (km)
1. Kolanowice Dębowa 731/46, 692/46, 1135/41, 1137/41 k.m.6 na całym odcinku 0,350

2. Przebieg przedmiotowej drogi został określony na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany. § 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

 

PDF    Uchwała Nr XLII/293/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-09-2018 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (502,64KB)

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2675