Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLII/292/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 994) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 193.456,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 19.093,84 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 8.908,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie przychodów: 1) zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 16.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 318.402,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 669.050,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
4) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 763.810,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie rozchodów: 1) zwiększa się rozchody budżetowe o kwotę 16.500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 5. W Uchwale Nr XXXIII/230/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. - Tabela nr 4 - Zadania inwestycyjne w 2018 r. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały, Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały, Tabela nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych - sołectw na 2018 r. - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały, Załącznik nr 1 -"Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2018" - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. § 6. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2018 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 38.274.940,61 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 34.451.211,77 zł,
b) dochody majątkowe: 3.823.728,84 zł;

2) Przychody ogółem: 8.858.143,79 zł;
3) Wydatki ogółem: 43.981.268,40 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 33.114.872,33 zł,
b) wydatki majątkowe: 10.866.396,07 zł;

4) Rozchody ogółem: 3.151.816,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLII/292/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-09-2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. (1,38MB)

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2722