Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/289/18

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana         zam. 46-022 Kępa, ul.             przekazanej przez Starostę Opolskiego dnia 04 lipiec 2018 r., złożonej do Rady Gminy Łubniany (data wpływu do Urzędu Gminy Łubniany: 06 lipiec 2018 r.), dotyczącej niepodjęcia działań przez Wójta Gminy Łubniany w sprawie utrudnionego i ograniczonego zjazdu z drogi gminnej ul.        w miejscowości Kępa na działkę nr        posesja oznaczona nr           w miejscowości Kępa i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Łubniany stwierdza, że skarga jest nieuzasadniona, zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łubniany do zawiadomienia skarżącego i Starostę Opolskiego o sposobie załatwienia skargi. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench