Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLI/288/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 1, ust. 3, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. wykreśla się § 2 ust. 4. § 2. Pargraf 3 Uchwały Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 r. otrzymuje brzmienie: „Ograniczenia odległości, o których mowa w § 2, nie dotyczą miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas imprez organizowanych przez Gminę, jej jednostki pomocnicze, organizacyjne lub podmioty działające na ich zlecenie, a także takich imprez, których organizatorem jest OSP.". § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XLI/288/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 09-08-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/272/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany (102,78KB)