Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXIX/274/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/255/18 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Op., poz. 1023 z dnia 5 kwietnia 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 10 otrzymuje brzmienie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 grudnia 2018 r. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXXIX/274/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-06-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany