Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXIX/273/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/254/18 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany (ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Op., poz. 1022 z dnia 5 kwietnia 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) § 4 otrzymuje brzmienie:
"Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, a Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2018 r. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXXIX/273/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 25-06-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany