Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Rady Gminy Łubniany - 25.06.2018 r.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2017 r. PDF  Projekt uchwały - zatwierdzenie sparwozdań
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za 2017 r. PDFProjekt uchwały - zatwierdzenie sparwozdania SPZOZ.pdf
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. PDF  Projekt uchwały - zmiana budżetu  DOCX  Propozycje do zmiany budżetu
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Łubniany PDF  Projekt uchwały - skarga
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - wynagrodzenie Wójta
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łubniany oraz zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. PDF  Projekt uchwały - liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - regulamin utrzymania czystości i porządku
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - szczegółowy sposob i zakres świdczenia usług odbierania odpadów komunalnych
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  w Masowie. PDF  Projekt uchwały - regulamin utrzymania czystości i porządku
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych w gminie Łubniany. PDF  Projekt uchwały - regulamin
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Łubniany. PDF  Projekt uchwały - okrelenie rodzajów świadczeń zdrowotnych
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łubniany. PDF  Projekt uchwały - zasady udzielenia i rozmiaru obniżek wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. PDF  Projekt_uchwaly_upowaznienie_dyrektora
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/123/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Łubniany. PDF  Projekt uchwały - zmiana Uchwały Nr XIX 123 16
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/124/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Łubnianach. PDF  Projekt uchwały - zmiana Uchwały Nr XIX 124 18