Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVIII/265/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 48 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. W związku ze złożoną rezygnacją Pana Adama Tyra z pełnienia funkcji przedstawiciela Wojewody Opolskiego w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach w miejsce Pana Adama Tyra powołuje się Pana Dariusza Medolińskiego. § 2. W zakresie wskazanym w § 1 zmianie ulega Uchwała Nr XVI/110/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r., a pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXXVIII/265/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 28-05-2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/110/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach (105,53KB)