Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice

Łubniany, dn. 10 maja 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Łubniany

o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice
 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany Uchwały Nr XXXIV/238/18 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu eksploatacji kruszywa w miejscowości Kolanowice.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do dnia 4 czerwca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪     w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪     ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

Metryczka
 • wytworzono:
  10-05-2018
  przez: Krystian Baldy - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  10-05-2018 08:49
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 832
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl