Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXVII/261/18

Na podstawie art. 8 ust. 2a, art.10 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przejmuje się od Powiatu Opolskiego do wykonania zadania pn.: 1.1„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Kępa – Biadacz wzdłuż drogi powiatowej nr 1703 O”. 1.2 „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Brynica wzdłuż DP 1702 O do przysiółka Surowina”.
2. Zadania realizowane będą w ramach projektu partnerskiego „Budowa infrastruktury pieszo – rowerowej w powiecie opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski”.

§ 2. 1. Gmina Łubniany zrealizuje zadanie, o którym w § 1 w latach 2018 – 2019, ze środków pozyskanych w ramach RPO WO 2014-2020 poddziałanie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej oraz ze środków własnych budżetu.
2. Wartość zadania została określona w budżecie Gminy Łubniany na 2018 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 3. Przejęcie zadania, o którym mowa § 1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łubniany a Powiatem Opolskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXXVII/261/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 20-04-2018 w sprawie przejęcia przez Gminę Łubniany od Powiatu Opolskiego wykonania zadania w ciągu dróg powiatowych (105,42KB)