Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE

Z dniem 1 stycznia 2018 r. moc obowiązywania uzyskała ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), która wprowadza m.in. opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W związku z ww. ustawą na Wójcie ciąży obowiązek poboru opłat za usługi wodne w zakresie zmniejszenia retencji. Wpływy w 90% z poboru przedmiotowej opłaty będą stanowiły dochód budżetu Wód Polskich.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne należy dokonywać opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, co w rozumieniu ustawy traktuję się jako usługę wodną. Usługa ta polega na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej wskutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Art. 270 ust. 7 przedmiotowej ustawy mówi, że wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Procedurę naliczania opłat za przedmiotową usługę wodną normuje art. 272 ust. 8, który mówi, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

W § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wprowadzono stawki związane z przedmiotową usługa wodną, które dla powierzchni biologicznie wyłączonych wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
    1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
    2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
    3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok. 

Mając na uwadze powyższe, władający nieruchomością* o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowania w co najmniej 70%, powinien złożyć w tut. Urzędzie oświadczenie związane z  wielkością utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2. W przypadku kwalifikacji nieruchomości pod obowiązek uiszczania przedmiotowej opłaty należy wypełnić oświadczenie w pkt 1 ÷ 4, natomiast pozostałe podmioty wypełniają pkt 1. Wypełnione oświadczenie w przedmiotowym zakresie należy dostarczyć Wójtowi Gminy Łubniany w terminie do 30.04.2018 r.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Łubniany oraz na łamach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubniany, a także w formie papierowej w budynku Urzędu Gminy Łubniany – pokój nr 24.

Po zakończeniu odpowiednich procedur przygotowawczych Wójt Gminy Łubniany przekaże podmiotom zobowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne pismo w formie informacji. Informacja ta zwierać będzie wysokość przedmiotowej opłaty wraz z opisem sposobu jej obliczenia, termin wniesienia opłaty i numer konta bankowego z tym związanego oraz pouczenie o konsekwencjach nieuiszczenia opłaty bądź możliwości złożenia reklamacji.

W przypadku braku złożenia w terminie odpowiednio wypełnionego oświadczenia lub powstania wątpliwości, co do danych zawartych na oświadczeniu, organ kontrolny może przeprowadzić procedurę weryfikująca nieruchomość w celu uzyskania rzetelnych danych w niezbędnym zakresie. Procedura weryfikacyjna może mieć również wpływ na wynik uznania ewentualnych reklamacji, kierowanych do organu wyższej instancji.

Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzenie do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód. Z obowiązku wynikającego z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne zwolnione są kościoły i inne związki wyznaniowe.

*  - zgodnie z art. 46 Kodeksu cywilnego - nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.


Załączniki:

DOCX  Wzór oświadczenia