Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXVI/255/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 1) dla odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, w cyklu: co miesiąc;
2) dla odpadów szklanych, w cyklu: co dwa miesiące;
3) dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych:
a) w okresie od grudnia do kwietnia, w cyklu: co miesiąc,
b) w okresie od maja do listopada, w cyklu: co dwa tygodnie;

4) dla mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon odbieranych w systemie akcyjnym w formie tzw. „wystawki”, raz do roku wiosną lub jesienią;
5) dla pozostałości po segregacji odpadów komunalnych i zmieszanych odpadów komunalnych 26 razy w roku kalendarzowym w cyklu: co 2 lub co 3 tygodnie.

§ 3. 1. Ustala się sposób oraz ilość odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości:
1) papier nadający się do odzysku i dalszego wykorzystania przyjmowany jest w niebieskim pojemniku z widocznym napisem PAPIER;
2) szkło nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania przyjmowane jest w zielonym pojemniku z widocznym napisem SZKŁO;
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania przyjmowane w żółtym pojemniku z widocznym napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
4) ulegające biodegradacji odpady komunalne oraz odpady zielone przyjmowane są w brązowym pojemniku z widocznym napisem „BIO” o pojemności 240 l należącym do właściciela nieruchomości;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony (w ilości do 4 szt.) pochodzące z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych odbierane w systemie akcyjnym raz do roku w formie tzw. „wystawki” z terenu nieruchomości. Zbiórką nie będą objęte odpady tego samego rodzaju w dużych ilościach wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego oraz zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne, opony samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych;
6) odpady komunalne zmieszane przyjmowane są do odbioru z terenu nieruchomości w pojemniku o pojemności od 120 l do 240 l z widocznym napisem „ODPADY ZMIESZANE”; dopuszcza się przyjmowanie odpadów komunalnych zmieszanych z nieruchomości wielolokalowej z pojemników o pojemności od 660 l do 1100 l.

2. Odbiór odpadów selektywnie zebranych następuje po uprzednim skontrolowaniu przez pracownika firmy odbierającej odpady poprawności segregacji.
3. Odbiór odpadów komunalnych następuje zgodnie z harmonogramem wywozu danej frakcji odpadu - ustalonym przez przedsiębiorcę i zatwierdzonym przez Gminę Łubniany.

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Masowie będzie świadczył usługę odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych w sposób określony w Regulaminie tego punktu. Po otwarciu PSZOK-u w Masowie jego regulamin będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany oraz na stronie internetowej . 2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia innych odpadów niż wymienione w Regulaminie tego punktu.
3. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Masowie mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
4. Oddający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez pracownika obsługi PSZOK.
5. Określa się, że zebrane z terenu nieruchomości lub Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zostaną zagospodarowane w sposób określony w art. 9e i art. 9ea ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny przejmuje Gmina Łubniany według następujących norm:
1) od 1 do 4 osób zamieszkałych:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l koloru niebieskiego przeznaczony na papier nadający się do odzysku i dalszego wykorzystania,

b) jeden pojemnik o pojemności 120 l koloru zielonego przeznaczony na szkło nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania,

c) jeden pojemnik o pojemności 240 l koloru żółtego przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania,

d) jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane, stanowiące pozostałość z selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2) od 5 do 8 osób zamieszkałych:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l koloru niebieskiego przeznaczony na papier nadający się do odzysku i dalszego wykorzystania,

b) jeden pojemnik o pojemności 120 l koloru zielonego przeznaczony na szkło nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania,

c) jeden pojemnik o pojemności 360 l (lub kilka pojemników o łącznej pojemności 360 l) koloru żółtego przeznaczony na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania,

d) jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane, stanowiące pozostałość z selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3) nieruchomości, na których zamieszkuje powyżej 8 osób będą wyposażone w odpowiednio większą ilość pojemników proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób z uwzględnieniem norm określonych w punktach 1 i 2. Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości wielolokalowej w pojemnik o pojemności 660 l lub 1100 l na odpady zmieszane, stanowiące pozostałość z selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości w zakresie nieuregulowanym w ust.1 zapewniają we własnym zakresie wyposażenie nieruchomości w pojemniki na każdą frakcję odpadów zbieraną w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany.

§ 6. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązek wyposażenia nieruchomości, na której nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów w pojemnik przejmuje Gmina Łubniany według następujących norm: 1) od 1 do 3 osób zamieszkałych zostanie wyposażona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane;
2) od 4 do 6 osób zamieszkałych zostanie wyposażona w jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady komunalne zmieszane;
3) nieruchomość, na której zamieszkuje powyżej 6 osób będzie wyposażona w odpowiednio większy pojemnik proporcjonalnie do liczby zamieszkałych osób z uwzględnieniem norm określonych w punktach 1 i 2. Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości wielolokalowej w pojemnik o pojemności 660 l lub 1100 l na odpady zmieszane.

§ 7. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłaszać informacje o zaistniałych nieprawidłowościach w Urzędzie Gminy Łubniany: pisemnie, telefonicznie pod nr telefonu 77 4270591 lub elektronicznie na adres email: odpady@lubniany.pl. § 8. Z dniem 1 lipca 2018 roku traci moc Uchwała Nr XV/106/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany. § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXXVI/255/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-03-2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubniany
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1023