Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr XXXVI/254/18

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łubniany", stanowiący załącznik do uchwały. § 2. Z dniem 1 lipca 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXXII/226/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, a Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXXVI/254/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-03-2018 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1022