Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXV/246/18

Na podstawie art. 10 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1376) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do wspólnego przygotowywania projektu partnerskiego pt. „Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKP w Murowie” z docelową nazwą „Utworzenie Domu Kultury, Techniki i Przyrody w zabytkowym dworcu PKP w Murowie”, który ma być złożony w ramach otwartego konkursu wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej . § 2. 1. Zakres współpracy oraz zasady funkcjonowania Partnerstwa zostaną określone w Porozumieniu (Umowie Partnerskiej), które zostanie zawarte w formie pisemnej.
2. W ramach przygotowywanego projektu funkcję Partnera Wiodącego będzie pełnić Gmina Murów.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Łubniany do zawarcia Porozumienia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXXV/246/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 21-02-2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do prac nad przygotowaniem w partnerstwie projektu pt. „Remont wraz z przebudową części zabytkowego dworca PKPw Murowie” z docelową nazwą „Utworzenie Domu Kultury, Techniki i Przyrody w zabytkowym dworcu PKP w Murowie" w ramach otwartego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej (121,26KB)