Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

Łubniany, dn. 1 marca 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Łubniany

o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Łubniany

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany Uchwały Nr XXVII/182/17 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany oraz Uchwały Nr XXXIV/239/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. dotyczącej jej zmiany.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do dnia 26 marca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪     w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪     ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy