Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany

       WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                        

zgodnie z art. 13 ust. 1, 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) oraz z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r. , poz. 2108)

   ogłasza

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Brynicy tj. :

- działka nr 2178/440 k.m. 2 obręb Brynica o pow. 0,1150 ha, pozycja rej. nr G 782, KW OP1O/00076031/4. Dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów. Nieruchomość nie jest obciążona i brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w celu poprawienia zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 1841/440.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany teren wyżej wymieniony oznaczony jest symbolem „RL" – teren lasów i zadrzewień. Uchwała Rady Gminy Łubniany nr VII/35/95 z dnia 23.06.1995r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 9/96 z dnia 19.04.1996r., poz. 43.

 

CENA WYWOŁAWCZA  nieruchomości wynosi 25.000,00 zł. netto

/ sł. dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100/ plus podatek VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2018r. o godz. 9-tej w Urzędzie Gminy w Łubnianach w sali konferencyjnej nr 7.

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przystępując do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ustnego ograniczonego. Ze względu na brak możliwości zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości i ukształtowania terenu, może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych poprawiając warunki ich zagospodarowania.

3.Warunkiem udziału w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 23.03.2018r.
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w pok. 11 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach oraz dokonać wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. kwoty 1.250,00zł./sł. jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100/ na konto Urzędu Gminy w Łubnianach  BS Łubniany nr 98889700042001000002570003 do dnia 23.03.2018r. W tytule wpłaty należy podać nr działki, obręb z dopiskiem wadium. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.  

4. Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach w dniu 26.03.2018r.  

5. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza mu się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

6.Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

7.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8.Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć do aktu notarialnego.

9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

10.Nabywca pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.

11.Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 11 lub telefonicznie 077 4270-592 w godzinach pracy urzędu.

                                                                                                                                                                                        

Z up. Wójta

Krzysztof Urbanek

Zastępca Wójta