Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/241/18

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2187) oraz Uchwały Nr VII/52/11 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łubniany na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Antoniego w Luboszycach dotację w kwocie 50.000,00 zł (słowie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem schodów wejściowych kościoła oraz montażem systemu wykrywania pożaru w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego w miejscowości Luboszyce (nr w rejestrze zabytków - decyzja nr 231/2015 z dnia 12.02.2015 r.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXXIV/241/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29-01-2018 w sprawie przyznania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego w Luboszycach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (100,12KB)