Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów” - drugie postępowanie

Baner

RB.041.II.09.2018 29.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1579), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

nazwa: Gmina Łubniany
adres: ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany
telefon: 77/42 70 533
faks: 77/42 15 024
strona internetowa: www.lubniany.pl
adres e-mail:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”.

Prace polegać będą na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz
z niezbędną infrastrukturą na działce nr 111 w miejscowości Masów, w gminie Łubniany.
W obrębie działki nr 111 zostanie wydzielony teren o powierzchni ok. 0,59 ha, który będzie ogrodzony i zagospodarowany w ramach budowy PSZOK. Ponadto zakresem inwestycji objęte będą działki nr 142/23 i 95, na których zlokalizowana jest droga gminna (ulica Kolanowska). Planowane jest na niej wykonanie zjazdu na teren PSZOK-u, a także w jej obrębie przewiduje się wykonanie przyłączy: energetycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. Wszystkie działki objęte zakresem projektu tj. działki nr 111, 142/23 i 95 ark. 1

W ramach projektu polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przewiduje się wykonanie: placu o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni ok. 2400 m2, na którym zlokalizowane zostaną kontenery na poszczególne odpady, kontenera socjalnego, kontenera magazynowego dla materiałów do ponownego użycia, kontenera magazynowego na odpady niebezpieczne, wagi do 10 ton, zadaszenia o wymiarach ok. 12m x 8m w postaci wiaty o konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy trapezowej dla kontenerów na odpady wielkogabarytowe i zużytego sprzętu AGD i pozostałej infrastruktury: zjazdu z drogi, systemu odwodnienia i oświetlenia terenu, monitoringu, ogrodzenia oraz przyłączy.

Szczegółowy zakres robót określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

Link do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych i dokumentacji technicznej: http://bip.lubniany.pl/2970/737/przetarg-na-budowa-punktu-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-miejscowosci-masow.html

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:

2.1. konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,

2.2. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

2.3. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.

 1. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą obiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

1.1. Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.2. Inspektor nadzoru robót sanitarnych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

1.3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych – 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

 1. Należy wykazać, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w ostatnich 3 latach sprawowały lub obecnie sprawują funkcję inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót nad inwestycjami w ramach  których realizowane były/są roboty w poszczególnych branżach:
 • konstrukcyjnej - budowa obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2
 • roboty branży sanitarnej – budowa kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości ponad 500 tys. PLN 
 • elektrycznej – 2 roboty polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej.
 1. Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
 2. Inspektorzy nadzoru winni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.09.2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 3. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65)
 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą. Ocena spełniania warunków będzie odbywać się metodą spełnia/nie spełnia.

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i oceni je, jeżeli:
  1. Oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym
  2. Z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym
  3. Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione
 2. Oferta nie spełniająca wymagań zostanie odrzucona.
 3. W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów lub ich braku Wykonawca ma prawo do jednokrotnego uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem odrzucenia oferty.
 4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium cena.

V. INFORMACJA O WAGACH PUKNTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY

 1. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość 100 punktów.
 2. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Wzór na przeliczenie oferty

 1. Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.
 2. Jeżeli w wyniku badania złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.
 3. Sposób obliczenia ceny oferty:

5.1. Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztu pracy, w szczególności gdy wykonywanie usługi ulegnie wydłużeniu lub niezbędne będą prace dodatkowe lub zamienne.

5.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty związane z zabezpieczeniem materiałów i środków niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszelkie formalności administracyjne i inne.

5.3. Cena musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi zawierać należny podatek VAT. Prawidłowe ustalenie stawki należnego podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty.

5.4. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie nie może być niższa niż koszty własne, wynikające z kalkulacji ceny.

5.5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W razie wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmie się wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, kuriera, lub też osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.02.2018 r. godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104.
 2.  Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Przygotowanie oferty:

1.1.Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie
z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia

1.2. Do oferty winny być załączone kserokopie uprawnień i referencji potwierdzających wykonanie wymaganych prac oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodny z formularzem stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

1.3. Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie, musza być podpisane przez osoby upoważnione w taki sposób aby możliwie było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką imienną).

1.4 Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą ofertę.

1.5. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów powszechnie dostępnych.

1.6. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonych imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.

1.7.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem  i złożeniem oferty ponosi Wykonawca

 1. Opakowanie oferty:

2.1. Ofertę wraz  dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone: nazwa (firmy), adres Wykonawcy, zaadresowane następująco:

URZĄD GMINY W ŁUBNIANACH
ul. Opolska 104
46-024 Łubniany

OFERTA NA:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Masów”.

Znak sprawy: RB.041.II.09.2018

Nie otwierać przed 06.02.2018 r. godz. 15.00.

2.2. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).

2.3. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE.”

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 • oczywiste omyłki pisarskie,
 • oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

IX. TERMIN REALIZACJI UMOWY

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do dnia rozliczenia budowy, przy czym termin uważa się za zachowany pod warunkiem dokonania odbioru robót do tego dnia.

X. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

XI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

XII. INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

XIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.
 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
 • - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
 • - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XIV. DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować w formie pisemnej, na adres Zamawiającego, fax lub drogą elektroniczną:
  Urząd Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, fax: 77/4215024, e-mail: lub
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz upublicznia na stronie internetowej
 3. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Paweł Kochanek  – tel. 77/42 70 547
 4. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.), Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 z dnia 19 września 2016 roku

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy


ZAŁĄCZNIKI:

PDF  Zapytanie Ofertowe (170,34KB)

DOCX  Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego - FORMULARZ OFERTOWY (1,88MB)
DOCX  Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (1,88MB)
PDF  Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego - WZÓR UMOWY (116,62KB)

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

PDF  Protokół zamówienia publicznego (646,72KB)