Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena jakości wody w IV kwartale 2017 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 10.01.2018 r.

Ocena jakości wody za IV kwartał 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), informuję, że:

  • w ramach monitoringu jakości wody na wodociągu publicznym Kobylno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny W Opolu pobrał W dniu 04.10.2017 r. do badań ze stałych punktów pobieranie próbki wody. Na podstawie sprawozdań z dnia 10.10.2017 r. nr 1169-1171/W/N/OL/17 stwierdzono, że woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.
  • w ramach monitoringu jakości wody Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. pobrały w dniu 06.12.2017 r. do badań próbki wody z w/w wodociągu. Na podstawie sprawozdania z dnia 11.12.2017 r. nr 1315/Wo/I/2017 stwierdzono, że woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.

W IV kwartale 2017 r. Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia i z zaopiniowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Opolu harmonogramem poboru próbek na 2017 r., miały obowiązek wykonać badania jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kobylno w zakresie monitoringu kontrolnego, na który składają się oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne. W związku z faktem, iż Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przedstawiły jedynie sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody, stwierdza się naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) oraz przepisów wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261). Nie wykonywanie badań wymaganych przez w/w rozporządzenie uniemożliwia prowadzenie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu właściwej kontroli nad jakością wody zw/w wodociągu i może stanowić podstawę do zastosowania art. 38 ust. l ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261) zgodnie, z którym „kto utrudnia lub udaremnia działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podlega karze aresztu do 30 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny”.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu stwierdza. że Woda pod względem mikrobiologicznym na wodociągu publicznym Kobylno spełnia wymagania w/w rozporządzenia i nadaje się do spożycia dla ludzi. Natomiast ze względu na brak badań fizykochemiczny wykonanych przez zarządce wodociągu wstrzymuje się od wydania oceny w tym zakresie.

Ponadto przypomina się, iż na wodociąg publiczny Kobylno w dalszym ciągu obowiązuje decyzja nakazująca doprowadzenie wody do wymagań zgodnych z cyt. rozporządzeniem (decyzja z dnia 06.05.2016 r. nr HK.43260.1l.3.2016.AWŚ) w zakresie zawartości manganu w wodzie oraz decyzja nakazująca doprowadzenie wody do wymagań zgodnych z cyt. rozporządzeniem (decyzja z dnia 10.01.2017 r. nr HK.43260.11.13.2016.AW-Ś) w zakresie zawartości żelaza w wodzie. Termin wykonania w/w decyzji upływa 30.04.2018 r.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne.

Wodociąg publiczny Kobylno obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów, Brynica.

Badania jakości wody częściowo były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdanie z badań nie zostało przekazane w terminie określonym w W/w rozporządzeniu.

PDF  Ocena jakości wody w IV kwartale 2017 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

mgr Marzena Nanowska-Geisler