Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/233/17

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 z 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) – Rada Gminy Łubniany uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Program o którym mowa w ust. 1 jest integralną częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020, przyjętej Uchwałą Nr VII/59/15 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łubniany.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    UCHWAŁA Nr XXXIII/233/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18-12-2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łubniany na 2018 rok (391,27KB)