Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIII/228/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2017 r., poz.1875) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 82.413,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 24.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się dochody budżetowe majątkowe o kwotę 6.116,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 64.529,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 110.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. następujące tabele i załączniki otrzymują brzmienie: „Tabela nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych - sołectw na 2017 r.” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały, Załącznik nr 1 - Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łubniany w roku 2017- otrzymuje brzmienie jak w załączniku 6 do niniejszej uchwały. § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 34.894.071,48 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 34.485.135,30 zł,
b) dochody majątkowe: 408.936,18 zł;

2) Przychody ogółem: 4.307.012,94 zł;
3) Wydatki ogółem: 38.233.458,42 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 31.976.747,32 zł,
b) wydatki majątkowe: 6.256.711,10 zł;

4) Rozchody ogółem: 967.626,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXXIII/228/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 18-12-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (948,90KB)