Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r.

                                                                                           Łubniany, dnia 22 grudnia 2017 r.

RO.524.2.2017

 

OGŁOSZENIE

 

    Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 i 7 Uchwały Nr XXXII/227/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

 

Wójt Gminy Łubniany ogłasza, iż w wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań Gminy Łubniany w 2018 r. z zakresu:

 

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej polegające na zapewnieniu uczestnictwa klubom sportowym zrzeszonym w Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach w rozgrywkach sportowych piłki nożnej dokonano wyboru oferty Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany - kwota dotacji to 200 000,00 zł;
  2. pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia dokonano wyboru oferty Caritas Diecezji Opolskiej, ul. Szpitalna 5a, 45-010 Opole - kwota dotacji to 194 000,00 zł.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łubniany w dniu 22.12.2017 r.

 

                                                                                                   WÓJT

                                                                                              Krystian Baldy