Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXII/224/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2017 r., poz.1875) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 60.100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zmniejsza się dochody budżetowe bieżące o kwotę 26.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) zmniejsza się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 35.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 68.819,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 10.519,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. następujące tabele i załączniki otrzymują brzmienie: „Tabela nr 4 - Zadania inwestycyjne w 2017 r.” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. „Tabela nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych - sołectw na 2017 r.” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 4. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 34.618.133,04 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 34.215.313,04 zł,
b) dochody majątkowe: 402.820,00 zł

2) Przychody ogółem: 4.307.012,94 zł;
3) Wydatki ogółem: 37.957.519,98 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 31.700.808,88 zł,
b) wydatki majątkowe: 6.256.711,10 zł;

4) Rozchody ogółem: 967.626,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXXII/224/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (799,00KB)http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=3159