Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany

                                           WÓJT GMINY ŁUBNIANY                                                       

zgodnie z art. art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 2 oraz art. 70 ust. 1  ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) oraz z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108)

                                                           ogłasza

                      I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Łubniany.

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Kępa, działka nr 324/70 k.m. 5 obręb Kępa o powierzchni 0,2537 ha, zapisana w księdze wieczystej OP1O/00048568/2.

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, podpiwniczony z garażem w poziomie piwnic. Parter: pomieszczenia na dwóch poziomach Wiatrołap, komunikacja z klatką schodową, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC. Powierzchnia użytkowa 87,02 m2 . I piętro: komunikacja z klatką schodową, 3 pokoje. Powierzchnia użytkowa 67,21 m2. Piwnica: 3 pomieszczenia gospodarcze, klatka schodowa z korytarzem o powierzchni 71,44 m2, kotłownia, garaż z bramą uchylną o powierzchni 25,65 m2.

Powierzchnia działki  0,2537ha. Powierzchnia budynku mieszkalnego 179,88m2.     Powierzchnia budynku gospodarczego nr 2 wynosi 133 m2. Powierzchnia budynku gospodarczego nr 3 wynosi 97 m2.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany teren wyżej wymieniony oznaczony jest symbolem „19MN" – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

CENA WYWOŁAWCZA  nieruchomości wynosi 250.000,00 zł. brutto/sł. dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100/ nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 02.01.2018r. o godz. 9-tej w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 7.

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Uczestnicy przystępując do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że zapoznali się z ogłoszeniem przetargu, przedmiotem przetargu oraz że nie wnoszą zastrzeżeń i uwag do przedmiotu przetargu. Przedstawiciele osób prawnych przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

3.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. kwoty 12.500,00zł. /sł. dwanaście tysięcy pięćset  złotych 00/100/ na konto Urzędu Gminy w Łubnianach  BS Łubniany nr 98889700042001000002570003 w dniu 28.12.2017r. W tytule wpłaty należy podać nr działki, obręb z dopiskiem  wadium. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.  

4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza mu się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5.Wadium przepada na rzecz sprzedawcy w razie uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

6.Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

7.Ustalony w przetargu nabywca zobowiązany jest do wpłacenia wylicytowanej kwoty pomniejszonej o wadium najpóźniej na dzień przed podpisaniem aktu notarialnego. Potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć do aktu notarialnego.

8.Nabywca pokrywa wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości.

9.Wójt Gminy Łubniany zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.

10.Budynki można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Gminy w Łubnianach w dniach od 18 do 22 grudnia 2017r.

11. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 29.12 2017 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej należy złożyć w pok. 11 lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach.

12. Ogłoszenie o terminie przetargu i wpłaty wadium podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łubnianach w pokoju nr 11 –  tel. 077 4270-592.

                                                                                                                                 Wójt Gminy Łubniany

                                                                                                                                     Krystian Baldy