Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII Sesja Rady Gminy w kadencji 2014-2018 - 27.11.2017 r.

Łubniany, dnia 15 listopada 2017 r.

 

BORG/14-18

 

                                                                      Pan (i)

                                                                               ……………………………………

                                                                               ……………………………………

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję w dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 14.00 trzydzieste drugie posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2014-2018.

    

            Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń.
 4. Wyjaśnienie wniosku z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubniany.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 11. Wolne wnioski.
 • Materiały dotyczące punktów nr 6 i 7 zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

 

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench