Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej

O B W I E S Z C Z E N I E  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/172/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu

w dniach od 11 sierpnia 2017 r. do 13 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, pokój nr 2 w godz. 8.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach  ul. Opolska 104, w sali konferencyjnej o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubniany z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informacje o dokumentach:

-     o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ulicy Staroopolskiej,

-     o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt  planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubniany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września 2017 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

▪       w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪       ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪       za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany
Krystian Baldy