Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena jakości wody w II kwartale 2017 r. - jakość wody z ujęcia Kobylno - 18.07.2017 r.

Ocena jakości wody W II kwartale 2017 r.

W związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia Z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), informuje:

  • w ramach monitoringu jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w dniu 19.04.2017 r. pobrał do badań próbki wody ze stałych punktów poboru na wodociągu publicznym Kobylno. Na podstawie sprawozdań z dnia 21.04.2017 r. nr 360-362/W/N/OL/17 stwierdzono, że woda w zakresie mikrobiologicznym spełnia wymagania w/w rozporządzenia.
  • w ramach monitoringu jakości wody Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w dniu 12.05.2017 r. pobrały do badań próbki wody z w/w wodociągu. Na podstawie sprawozdania z dnia 30.06.2017 r. nr 545/Wo/I/2017 stwierdzono ponadnornatywną zawartość żelaza w wodzie.
  • na podstawie w/w badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu stwierdza, ze na wodociągu publicznym Kobylno woda w badanym zakresie badań jest przydatna do spożycia przez ludzi i spełnia wymagania określone w cyt. wyżej rozporządzeniu, z wyłączeniem zawartości żelaza i manganu.

Na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu w wodzie w wodociągu publicznym Kobylno wydano decyzję nakazującą doprowadzenie wody do wymagań zgodnych z cyt. rozporządzeniem (decyzja z dnia 06.05.2016 r. nr HK.43260.11.3.2016.AWŚ). Natomiast na przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza w wodzie w wodociągu publicznym Kobylno wydano decyzję nakazującą doprowadzenie wody do wymagań zgodnych z cyt. rozporządzeniem (decyzja z dnia 10.01.2017 r. nr HK.43260.1l.13.2016.AW-Ś) Termin wykonania w/w decyzji upływa 30.04.2018 r.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania. Ich zakres obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Kobylno obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: Kobylno, Grabie, Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Łubniany, Masów, Brynica.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie Z harmonogramem poboru przyjętym na 2017 r. Sprawozdanie z badań nie zostało przekazane w terminie określonym w w/w rozporządzeniu.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr inż. Bogusława Korczyńska Rożek

PDF  Ocena jakości wody w II kwartale 2017 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu