Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/199/17

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały. § 2. Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zastępuje dotychczasowy Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach wprowadzony Uchwałą Nr II/12/98 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 30 listopada 1998 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXIX/199/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-06-2017 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach (215,07KB)http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1889