Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/193/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.) i art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów: 1) Zwiększa się dochody budżetowe bieżące o kwotę 101.130,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. W budżecie gminy dokonuje się zmian po stronie przychodów: 1) Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 1.209.512,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W budżecie gminy dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków: 1) zwiększa się wydatki budżetowe bieżące o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 1.545.642,86 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 305.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXIV/158/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r. następujące tabele i załączniki otrzymują brzmienie: „Tabela nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. „Tabela nr 4 - Zadania inwestycyjne w 2017 r.” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. „Tabela nr 7 - Wydatki jednostek pomocniczych - sołectw na 2017 r.” - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. „Załącznik nr 1 - Planowane kwoty dotacji udzielone z budżetu Gminy Łubniany w roku 2017 r." – otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały”. § 5. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. stanowi kwoty: 1) Dochody ogółem: 33.283.557,96 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 32.941.087,96 zł,
b) dochody majątkowe: 342.470,00 zł;

2) Przychody ogółem: 3.855.665,80 zł;
3) Wydatki ogółem: 37.171.597,76 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 30.212.571,80 zł,
b) wydatki majątkowe: 6.959.025,96 zł;

4) Rozchody ogółem: 967.626,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach i w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXIX/193/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 26-06-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. (1,14MB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=1915