Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie WS. PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KĘPA, SPORZĄDZANEJ W RAMACH PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

RB.6722.K.3.2017

POSTANOWIENIE

WS. PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY
W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KĘPA, SPORZĄDZANEJ W RAMACH PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NAŚRODOWISKO

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowany został w oparciu o podjętą przez Radę Gminy  Łubniany Uchwałę Nr XXI/133/16 z dnia 26 września 2016r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.

Przedmiotem zmiany w planie jest teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa symbolem: R – teren użytków rolnych w rejonie ul. Miłej. Przedmiotowa zmiana terenu R w rejonie ul. Milej dotyczy terenu, który został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany uchwałą nr VII/35/95 Rady Gminy z dnia 23.06.1995r. ale został pominięty omyłkowo na rysunku planu uchwalonym dla wsi Kępa uchwałą nr XII/86/12 z dnia 30 stycznia 2012r. Dla terenu R w rejonie ul. Miłej zostanie przywrócone przeznaczenie które teren uzyskał w wcześniejszym dokumencie.

Jednocześnie na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353 z późn. zm.), po przedłożeniu uzasadnienia zawierającego informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49 ww. ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 29.12.2016 r. o sygn. WOOŚ.411.1.24.2016.MO oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem z dnia 29.03.2017 r. o sygn. NZ.4311.4.10.2017.EK uzgodnili zamiar odstąpienia od przeprowadzenia startegicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Łubniany postanawia odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

PDFPOSTANOWIENIE wraz z załącznikami.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  29-06-2017 08:06
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1020
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl