Przejdź do treści strony WCAG

Archiwum Zakładowe

Podstawa prawna:

  • §21 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późn. zm.)
  • § 18 ust. 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach (Zarządzenie Nr 45a/2005 Wójta Gminy Łubniany  z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy z późn. zm.)

Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy w Łubnianach:

  • Podstawa prawna: Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Urzędzie Gminy w Łubnianach z 2001 r.

Poniedziałek             od 8:00 do 17:00,
Wtorek - Czwartek     od 7.00 do 15:00,
Piątek                       od 7.00 do 14.00.

 
Ograniczenia udostępniania: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późniejszymi zmianami)