Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/184/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa: 1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubniany, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały; 2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Łubniany publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łubniany na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały. § 2. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu włącza się do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach na następujących warunkach: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie w klasie I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXVII/184/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-03-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (298,46KB)