Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/182/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubniany, zwanego dalej planem, zmieniającego obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany zatwierdzony uchwałami Rady Gminy w Łubnianach Nr VII/35/95 z dnia 23.06.1995 r. oraz Nr VIII/43/99 z dnia 21.09.1999 r.,Nr XXIV/116/01 z dnia 22.10.2001 r., Nr VIII/47/03 z dnia 06.10.2003 r., Nr VI/33/07 z dnia 18.06.2007 r., Nr XV/76/08 z dnia 23.06.2008 r., w części dotyczącej wsi Łubniany. § 2. Przedmiotem zmiany planu jest obszar wsi Łubniany, w jej granicach administracyjnych. § 3. Obszar, o którym mowa w § 2 został oznaczony na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXVII/182/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-03-2017 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany (1,39MB)