Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Gminy w kadencji 2010 -2014 - 24 stycznia 2011 r.

                                                                                         Łubniany, dnia 4 stycznia 2011 r.
 
BORG/10-14
 
 
                                                                      Pan (i)
                                                                               ……………………………………
 
 
                                                                               ……………………………………
 
 
     Na podstawie Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) zwołuję w dniu 24 stycznia 2011 r. o godz.14:00 trzecie posiedzenie Rady Gminy w kadencji 2010-2014.
     Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy Łubniany, ul. Opolska 104 z następującym porządkiem obrad :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Sprawozdanie Wójta z wydanych zarządzeń
 4. Wyjaśnienie wniosków z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2011 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/127/09 Rady Gminy Łubniany z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/168/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Gmin „Dolna Mała Panew”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 11. Wolne wnioski.
 
 • Materiały dot. pkt 5, 6, 7 i 8 zostaną przekazane w terminie późniejszym, po posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy,
 • Materiały dotyczące pkt 10 zostaną przekazane w terminie późniejszym po ustaleniu wyniku konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad przedmiotowym zagadnieniem. 
 
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej, zgodnie z art.25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.)                                                                 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 
                                                                                                                        Albert Wiench                                       
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Święch
Data wytworzenia: 2011-01-04