Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVII/179/17

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

PDF    Uchwała Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 24-04-2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie gminy Łubniany na rok 2017 (239,80KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=986