Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ul. Staroopolskiej

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Łubniany

o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ul. Staroopolskiej

            Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łubniany Uchwały Nr XXVI/172/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jełowa dla określonego terenu przy ul. Staroopolskiej.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do dnia 31 marca 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪     w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪     ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany

Krystian Baldy

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2017
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  09-03-2017 13:16
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 1263
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl