Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/178/17

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Uchwałę stosuje się do zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łubniany:
1) publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego;
2) niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego.

2. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Łubniany dla jednostek, o których mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji, a także tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu wynikającym z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010) oraz z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian ustawy;
2) jednostce – należy przez to rozumieć jednostkę wymienioną w § 1 ust. 1;
3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub odpowiednio wychowanka albo uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednostki wymienionej w § 1 ust. 1.

§ 3. 1. Podstawą obliczania dotacji na ucznia:
1) w odniesieniu do dotacji dla publicznego przedszkola z art. 80 ust. 2 ustawy niebędącego przedszkolem specjalnym – jest kwota równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany;
2) w odniesieniu do dotacji dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 80 ust. 2b ustawy – jest kwota równa 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany;
3) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce publicznej, o której mowa w art. 80 ust. 2c ustawy, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 80 ust. 2 ustawy, art. 80 ust. 2b ustawy, art. 80 ust. 3ac ustawy – jest kwota równa 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany;
4) w odniesieniu do dotacji z art. 80 ust. 3ac ustawy na dziecko uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w publicznym przedszkolu, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego – jest kwota równa kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych jednostkach w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany;
5) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznego przedszkola z art. 90 ust. 2b ustawy niebędącego przedszkolem specjalnym – jest kwota równa 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany;
6) w odniesieniu do dotacji dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 2d ustawy – jest kwota równa 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z art. 78b ust. 1 ustawy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego – w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany;
7) w odniesieniu do dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w jednostce niepublicznej, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy, niezależnie od dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 2b, 2d, ustawy – jest kwota równa 100% kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany;
8) w odniesieniu do dotacji z art. 90 ust. 3ac ustawy na dziecko uczestniczące w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w niepublicznym przedszkolu, niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego – jest kwota równa kwocie przewidzianej na takiego uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w tych jednostkach w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łubniany.

§ 4. 1. Organ prowadzący jednostkę, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa corocznie wniosek o udzielenie dotacji rocznej do Wójta Gminy Łubniany do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Uprawniony do dotacji składa do dziesiątego dnia każdego miesiąca roku otrzymywania dotacji informację o liczbie uczniów ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczymiesiąca.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Miesięczna kwota dotacji rocznej obliczana jest na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, i wypłacana do ostatniego dnia miesiąca na rachunek bankowy jednostki wskazany we wniosku, o którym mowa w§ 4, z uwzględnieniem korekt przekazywanych w trakcie roku. Transza dotacji za miesiąc grudzień przekazywana jest nie później niż do 15 grudnia.

§ 6. Uprawniony do dotacji składa rozliczenie z jej wykorzystania do 20 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji, przedstawiając dane określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Rozliczenie dotacji przekazanej przez Gminę Łubniany dokonywane jest przez Wójta Gminy Łubniany w terminie do 15 lutego roku następnego po roku przekazania dotacji, o czym zawiadamia się pisemnie uprawnionego do dotacji.
2. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 8. 1. W dotowanych jednostkach Wójt Gminy Łubniany może okresowo przeprowadzać kontrole, o których mowa w art. 80 ust. 3e oraz w art. 90 ust. 3e ustawy.
2. Kontrola obejmuje:
1) weryfikację zgodności danych wykazywanych w informacji miesięcznej o liczbie uczniów z dokumentacją przebiegu nauczania;
2) weryfikację prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z jej przeznaczeniem z art. 80 ust. 3d ustawy, na podstawie dokumentacji księgowej, w tym dowodów księgowych.

§ 9. 1. Kontrole, o których mowa w § 8 ust. 2, przeprowadzają przedstawiciele Gminy Łubniany upoważnieni przez Wójta Gminy Łubniany, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego im przez Wójta, zawierającego:
1) numer upoważnienia;
2) podstawę prawną;
3) imię i nazwisko kontrolującego;
4) nazwę i adres kontrolowanego;
5) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych;
6) zakres i termin kontroli;
7) czas trwania kontroli.

2. Kontroler jest zobowiązany powiadomić organ prowadzący jednostkę kontrolowaną o terminie, miejscu i zakresie planowanej kontroli – co najmniej na 7 dni przed kontrolą.

§ 10. Kontrolowany powinien zapewnić kontrolerowi:
1) swobodne poruszanie się na terenie jednostki kontrolowanej, w tym wstęp do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;
2) wgląd do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobieranie kopii dokumentów i innych materiałów w zakresie przedmiotu kontroli, z zachowaniem wymogów ochrony danych wynikających z przepisów odrębnych.

§ 11. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontroler sporządza protokół, którego jeden egzemplarz przekazuje osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną.
2. Jednostce kontrolowanej i organowi ją prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolerowi na piśmie w terminie 14 dni od dnia przedłożenia protokołu do podpisania.
3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń z ust. 2, kontroler jest zobowiązany dokonać ich analizy i w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności kontrolne. W przypadku uznania zasadności zastrzeżeń kontroler dokonuje zmiany lub uzupełnienia protokołu kontroli.
4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 12. 1. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Wójt Gminy Łubniany przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę wystąpienie zawierające ocenę przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości – zalecenia pokontrolne.
2. Organ prowadzący jednostkę jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Wójta Gminy o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

§ 13. 1. Na dowodach księgowych sfinansowanych z dotacji dla jednostki umieszcza się na trwałe opis określający nazwę jednostki i kwotę, na którą wydatek został sfinansowany z dotacji z budżetu Gminy Łubniany dla jednostki.
2. W przypadku, gdy księgi finansowe znajdują się poza siedzibą dotowanej jednostki, organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić dostępność ksiąg finansowych i dowodów księgowych na czas kontroli w siedzibie dotowanej jednostki.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXIII/148/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    UCHWAŁA Nr XXVI/178/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-02-2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łubniany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (421,80KB)
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=670