Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXVI/176/17

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Łubniany:
1) Kandydat objęty obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego - liczba punktów 30;
2) Kandydat 5 - letni - liczba punktów 20;
3) Kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, pobierają naukę w trybie stacjonarnym, prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne - liczba punktów 10;
4) Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola - liczba punktów 2.

§ 2. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w §1 pkt 1 i 2 jest oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o wieku dziecka.
2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w §1 pkt 3 jest oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu/działalności gospodarczej/działalności rolnej/nauce.
3. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w §1 pkt 4 jest oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danego przedszkola.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIV/96/16 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.
§ 5. 1. Kryteria określone w niniejszej uchwale dotyczyć będą postępowań rekrutacyjnych począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Albert Wiench

 

PDF    Uchwała Nr XXVI/176/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27-02-2017 w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Łubniany oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (104,36KB) http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=641